הסכם תנאי שימוש

לשימוש בתוכנית מטעם חברת "זמן אסיף בע"מ"

חברת “זמן אסיף בע”מ” המוכרת גם בשם המותג “אסיף השקעות” ו/או “השקעות לעצלנים” מברכים אתכם בכניסתכם לדף הנחיתה/האתר/אתר הקורסים הפועל בכמה שמות מתחם שונים אשר מציע לקהל הגולשים לרכוש תוכנית דיגיטלית מוקלטת בנושא תכנון פיננסי אסטרטגי אישי (להלן: “האתר” אשר מופעל על זמן אסיף בע”מ, ח.פ. 516632999 ו/או מי מטעמו, להלן: “המפעיל”).

הגדרות

תוכן” ו/או “מידע“: תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם, לרבות תוכן סרטוני הקורס המוקלטים,) הסברים, המחשות, שירותים מוצעים, כלים פיננסיים שפותחו במיוחד, דיאגרמות, יכולות, שיטות, מודלים, טקסטים, לקטים, מדריכים, מפרטים, כתבות, עיצובים, תמונות, איורים, אסטרטגיות, תהליכים, שיטות, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, מחירים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.

משתמש“: אדם פרטי מעל גיל 18 אשר נמצא במדינת ישראל ואשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו, בין אם רוכש מוצר ו/או שירות של המפעיל ו/או מי מטעמו, באתר ובין אם מחוצה לו, ובין אם לא רוכש כלל. ייקרא גם “המשתמש/ת”.

הליווי” / “המוצר” / “הקורס” / “התוכנית” – סדרה מוקלטת של סרטונים מקצועיים המחולקים לפי פרקים ושיעורים ו/או הרצאות מוקלטות ו/או אלמנטים נוספים המוצעים למשתמש מעבר לקורס המוקלט עצמו: פגישה אישית עם מרצה המפעיל, תחלופת מכתבים, תחלופת מכתבים אלקטרונית או תהליך אישי מלא, הכל כפי שמוצע למשתמש לרכישה באתר באופן מקוון ו/או באמצעות רכישה בכל אמצעי שהוא שלא דרך האתר לשימוש פרטי ואישי בלבד.

עסקה“: תשלום התמורה בעמוד הנחיתה/אתר המפעיל באמצעות מערכת הסליקה המוטמעת באתר, לאחר שפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אושרו ע”י חברת כרטיסי האשראי /חברת הסליקה או שהתשלום הוסדר במלואו באמצעי אחר ולאחר חתימה על הסכם זה.

הגבלת אחריות

 1. מודגש ומובהר כי המפעיל ו/או מרצה המפעיל אינם נושאים ברישיונות לייעוץ השקעות (מכל סוג שהוא ו/או ברישיונות לייעוץ פנסיוני ו/או אינם סוכני ביטוח מורשים ו/או אינם רואי חשבון ו/או יועצי מס ו/או יועצי פנסיה. תכני הקורס הנוגעים בתחומים האמורים ו/או כל נושא אחר בקורס הינם למטרות חינוך פיננסי בריא ובסיסי, הינם כלליים ואינפורמטיביים ולמטרות הרחבת אופקים. מובהר שבאחריותו של המשתמש להיוועץ עם גורם מוסמך בעל רישיון בכל שאלה שמצריכה ייעוץ עם בעל רישיון למען התאמה לצרכיו האישיים. למען הסר ספק, מובהר כי ככל ותכני הקורס עומדים, במישרין או בעקיפין, בסתירה ו/או בניגוד לכל רגולציה ו/או חוקים ו/או תקנות ו/או הנחיות ו/או דירקטיבות ו/או ובין אם כאלה (בין אם קיימים ותקפים ובין אם כאלו שנקבעו לאחר פרסום הקורס) במועד סיום הכנת הקורס, הרי שכלל החוקים הללו הם הקובעים/הגוברים על התוכן בקורס באופן חד משמעי.
 2. המפעיל ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל) לא יישאו באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, דמי נזיקין, עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש עצמו ו/או לרכושו ו/או של צד ג’ כלשהו עקב הגלישה באתר ו/או בקורס (לרבות תוך צפייה בתוכן הקורס ולרבות הסתמכות שלו על התכנים במסגרת הקורס המוצעים לרכישה באתר וכל מידע המופיע בו לאחר הרכישה.)
 3. המפעיל ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל) לא יישאו בכל אחריות, לא במישרין ולא בעקיפין, דמי נזיקין, עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, שיגרם (או עלול להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג’ שהוא לרבות לא לפעולות ו/או מעשים שינקוט המשתמש ו/או מי מטעמו (בעצמו ו/או ע”י כל גורם הפועל בשמו ו/או כלפי/עבור צדדי ג’ כלשהם לא להצלחות/כשלונות (קטנים כגדולים), לא לביצוע/אי לא ליישום ו/או תשואותיהן, השלכותיהן/תוצאותיהן ו/או שהוא, מין וסוג מכל השקעות, ביצוע סובייקטיבי של המשתמש ו/או מי מטעמו של תכני הקורס (באופן מלא או חלקי בכל פרק הזמן (במהלך או לאחר תום הצפייה בתכנים) ו/או הימנעות מאותם מעשים/פעולות ותוצאותיהן ו/או השלכותיהן על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל) לא נושא בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, ולא מבטיח בשום צורה (לא במפורש ולא במשתמע) כי המשתמש ירכוש ו/או יקבל ידע חדש ו/או ייחודי ו/או “סודות מקצועיים” ו/או מידע חד משמעי ו/או יקבל מענה לנושא/ים לגביהם חפץ ו/או חשב לקבל מענה טרם רכישת הקורס ו/או ישיג תוצאה ו/או מטרה ו/או יעד כלשהם (כולם או חלקם), היות והקורס אינו מיועד לשום מטרה קונקרטית (כגון: מעבר בחינה מקצועית)
 4. המשתמש יהא אחראי בעצמו על כל סוג נזק שעלול להיגרם ו/או שהוא, הוצאה בעקיפין, בשום אובדן כספים ו/או רווחים, כל הפסד למשתמש ו/או למי מטעמו. וכמו כן על כל סוג נזק שעלול להיגרם ו/או שהוא, הוצאה בעקיפין, בשום אובדן כספים ו/או רווחים, כל הפסד ריאלי (ממומש) או שאינו ריאלי (אובדן ערך), למשתמש ו/או למי מטעמו.
 5. כל המידע ו/או התוכן באתר ו/או בתכני הקורס אינם מהווים ייעוץ מקצועי או אחר, מכל סוג שהוא, (המתחשב בצרכים ונתונים אישיים של כל משתמש ומשפחתו) ואף אינם מהווים המלצה ו/או הצעה ו/או הנחיה ו/או עידוד לנקוט בפעולה כלשהי ו/או להימנע מעשייתה (כגון רכישה של מוצרים, מכשירים או שירותים פיננסיים בשוק ההון) ו/או ביצוע השקעות מכל מין וסוג שהוא ו/או ניהול מאזן/הון כלשהו ו/או רכישת נכסים מכל סוג שהוא ו/או ביצוע/אי ביצוע ניהול סיכונים ו/או רכישה/ניהול/מכירה של מטבעות דיגיטליים ו/או כל דבר אחר המדובר בקורס.
 6. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ אף לפנות לאנשי מקצוע כאמור בעלי רישיון בכל התחומים הרלוונטיים לרבות בכל הקשור לתכנון פרישה, ניהול סיכונים בשוק ההון והיערכות לסיכוני חיים (כגון ביטוחים אישיים ועוד.)
 7. שמות אנשים, דמויות, תאגידים, יישויות ו/או כל גורם אחר המוזכר בתכני הקורס הינם לצורך המחשה כללית בלבד לצורך לימודי אישי בלבד ואין בהם כדי לייצג או לדמות יישויות אמיתיות, שכן כל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין. כמו כן, ככל ויוזכרו בתכני הקורס נותני שירותים כלשהם ו/או אנשי מקצוע ו/או חברות כלשהן ו/או מוצרים כלשהם ו/או תכניות כלשהן ו/או אפיקי השקעה כלשהם הרי שאין בכל אלו כדי להוות עצה ו/או המלצה להתקשרות עימם ו/או מי מטעמם ו/או היעזרות בהם ו/או שכירת שירותיהם ו/או לביצוע פעולה כלשהי או הימנעות ממנה בכל הקשור בהם במישרין או בעקיפין.
 8. כמו כן, כל המידע ו/או התוכן, המפורסמים באתר ו/או בתכני הקורס אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או ליווי מקצועי אישי מבעלי רישיון והסמכה מתאימים (לרבות יעוץ השקעות ו/או מס ו/או פנסיוני ו/או פיננסי ו/או ביטוחי ו/או משפטי ועוד. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל) לא יישא בשום חבות, במישרין או בעקיפין (בכל נקודת זמן שהיא ביחס לעבר, הווה או עתיד) לכל ניסיון של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או באמצעות מי מטעמו ו/או עבורו ליישם או לנסות ליישם איזה מהנושאים המוזכרים בתוכן הקורס, במישרין או בעקיפין והאחריות הבלעדית (בין אם ישירה ובין אם עקיפה), לעניין זה חלה אך ורק על המשתמש.
 9. אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל) בכל מקרה תוגבל אך ורק עד לגובה החזר כספו של המשתמש ששולם במלואו בגין רכישת הקורס עצמו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו.
 10. יצוין כי התכנים של הקורס מורכבים וקשורים אלו באלו. על כן, מומלץ לצפות בכל תוכן הקורס עד סופו בטרם שקילת שיקולים לביצוע החלטות ו/או פעולות ו/או השקעות ו/או שינוי כלשהו בהתנהלות הכלכלית ו/או כל פעולה אחרת אשר כאמור לעיל בהרחבה המפעיל ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל לא נושא בקשר אליהן בכל חבות או אחריות, במישרין או בעקיפין.)
 11. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: “היפר קישורים”) לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים (ככל שמופיעים באתר ו/או בקורס), אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם, והעובדה כי האתר ו/או הקורס מקושרים אליהם (ככל ומקושרים) לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם בכל רגע נתון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בהיפר קישורים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, כל הפסד שהוא, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם האתר מוליך היפר-קישורים.
 12. המפעיל ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל) לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או וכל צד ג’ שהוא עקב השימוש באתר ו/או הצפייה בתכני הקורס השונים, שיבושים כלשהם, ליקויים או תקלות טכניות כלשהן בהעברת תכני הקורס (מכל סיבה שהיא), פעילות לא תקינה ורצופה (24/7) של מערכות האתר ו/או תוכנות/פלטפורמות שעל גביהן מוצגים תכני הקורס ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו, לרבות מרצה המפעיל. לעניין זה ולא יינתן למשתמש ו/או למי מטעמו כל זיכוי ו/או פיצוי כספי בשל כך. יצוין כי כל האמור לעיל נכון גם לגבי קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, הרצאות, מסמכים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם לגביהם המפעיל ו/או מי מטעמו (לרבות מרצה המפעיל לא נושא בכל אחריות שהיא). כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס, רוגלה, פצחן או תוכנות זדוניות אחרות ברשות רכוש כלשהו אשר נמצא ו/או ו/או בתוכן מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה המשתמש, כך שכל השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
 13. כמו כן, לא יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לכל סוג של פריצה של גורמים עוינים למאגרי נתונים (ככל שישנם) ו/או לכל מידע אחר שישמר אצל המפעיל ו/או מי מטעמו אודות המשתמש ו/או ציוד הקצה שלו ו/או כל מידע המקשר בין המידע למשתמש עצמו.

 

תשלום התמורה

 1. תשלום התמורה על ידי המשתמש יבוצע במלואו ללא קשר באם צפה המשתמש בפועל בקורס (בכולו או בחלקו) או שלא והדבר לא יקנה למשתמש ו/או למי מטעמו זכות להחזר כספי כלשהו ו/או קבלת פיצוי כלשהו ו/או להארכת פרק זמן יכולת הצפייה מעבר לשנה אחת (12 חודשים) ממועד ביצוע העסקה.

 

מדיניות ביטול

 1. למען הסר ספק, מובהר כי בעת רכישה של הקורס (כשירות מקוון ותחילת הצפייה באחד השיעורים של הקורס (באמצעות התחברות מקוונת לתכני הקורס) תיחשב כמועד שבו התחיל השירות (להלן: “מועד תחילת השירות)” שלאחריו לא ניתן לבטל את העסקה. המשתמש יוכל לבטל את העסקה (בניכוי של 100 שקלים) בתוך 14 ימים מיום עשייתה, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות כאמור לעיל ובתנאי שהמשתמש לא פתח כלל את תכני הקורס או צפה לכל היותר בשיעור הראשון בלבד, הכל לפי שיקול דעתו של המפעיל ו/או מי מטעמו. כל זיכוי יהיה בניכוי של 100 שקלים על עלויות סליקה והחזר, בין אם התלמיד התחיל לצפות בתכנים ובין אם לא.

קניין רוחני

 1. כל תכני האתר/דף הנחיתה/אתר הקורסים מוגנים לרבות איורים, סרטונים, טקסטים מוקראים וכתובים – מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס”ח, 2007 – פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל”ב,1972 – דיני סימני מסחר במדינות היעד של השותפים העסקיים של המפעיל, חוק העיצובים, תשע”ז,2017- פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לעיצובים ולזכויות יוצרים.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר ו/או בתוכן הקורס (לרבות ביצירת יצירות נגזרות), באופן אשר יפר את זכויותיו של המפעיל/יוצר התוכן.
 3. המשתמש מתחייב לצריכה סבירה של התוכן במסגרת פרטית ואישית בלבד ומתחייב שלא לחלוק אותו עם אף אדם אחר להוציא משפחה גרעינית (בן/בת זוג ו/או ילדים).

שיפוי

 1. המשתמש מצהיר ומסכים שבמידה ויפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג’ בגין כל הפסד, אובדן הכנסות, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף.

דיני חוזים וסמכות שיפוט

 1. המשתמש מסכים כי הוא מקבל הסכם זה כלשונו, וכי לא ייערך בו כל שינוי בעל-פה או בהתנהגות אלא אך ורק בהסכמה מראש ובכתב של המפעיל.
 2. דיני מדינת ישראל יחולו על אכיפת הסכם זה וכל תביעה ו/או דיון ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 3. המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו באתר זה ו/או כלל פעילותו העסקית לכל צד שלישי שיבחר, ללא חובת ידוע ו/או פרסום כלשהו.

דיוור ושיווק

 1. הרוכש באתר מסכים למשלוח פרסומים בדואר אלקטרוני מטעם החברה
 2. הרוכש מצהיר שהוא בגיר